Přihláška ke studiu

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika v těchto termínech:

1. kolo 1. termín 12. 4. 2019
1. kolo 2. termín 15. 4. 2019
1. náhradní termín 13. 5. 2019
2. náhradní termín 14. 5. 2019
Počet přijímaných studentů: 30
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 1. 3. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka včetně doporučení / nedoporučení logopeda!

Výsledky 1. kola
Seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu (byla dvě volná místa)

Pozn. Probíhá proces autoremedury. Na další volná místa za uchazeče, kteří neodevzdali zápisový lístek, jsou přijímani další zájemci, kteří se odvolali proti původnímu nepřijetí.Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY VE WOLKEROVĚ ULICI 316 (testy) a na Domově mládeře (školní zkoušky LDV a HUV)

Povinná jednotná přijímací zkouška - váha 60% - další informace na www.cermat.cz


Český jazyk a literatura – 50 bodů / délka trvání 60 minut
Povolené pomůcky: propisovací tužka.
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Matematika a její aplikace – 50 bodů / délka trvání 70 minut
Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
Za povinnou jednotnou přijímací zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.
Z jednotné přijímací zkoušky lze po převážení (váha 60%) lze získat MAX 60 bodů.

Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek (testy MAT a CJL)

Školní přijímací zkouška – váha 30%

Školní přijímací zkouška se koná odpoledne v tentýž den, jako společná přijímací zkouška (bude upřesněno na pozvánce k přijímací zkoušce).

Hudební výchova
1) hra na libovolný hudební nástroj (není podmínkou, mohou být přijati i uchazeči, kteří na nic nehrají, od 1. ročníku se učí hra na klavír - 10 bodů)
2) zpěv lidové písně podle volby uchazeče, zpěv písně v transpozici v různých tóninách (15 bodů)
3) prověření hudebních schopností (sluchová paměť, rytmus, transpozice -15 bodů)
Maximální počet získaných bodů z hudební výchovy je 40.

Literární a dramatická výchova
1) přednes básně dle vlastního výběru (10 bodů)
2) četba textu zadaného zkušební komisí (15 bodů)
3) prověření dramatizačních dovedností - hlasová i neverbální dramatizace na zadané téma (15 bodů)
Maximální počet získaných bodů z literární a dramatické výchovy je 40.
Za školní přijímací zkoušku lze získat maximálně 80 bodů.
Výsledek bude přepočítán na 100 maximálně získaných bodů.

Po přepočítání a převážení (váha 30%) lze získat MAX 30 bodů ze školní přijímací zkoušky.

Další kritéria pro přijetí:

Prospěch ze ZŠ - váha 10% (prospěch v 8. třídě - 2. pololetí a v 9. třídě 1. pololetí)

Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body 
Za prospěch je možné získat maximálně 100 bodů.
Po převážení (váha 10%) lze získat MAX 10 bodů za prospěch.

V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ.
Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a přijato prvních 30 žáků.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování