Přihláška ke studiu

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika v těchto termínech:

1. kolo 1. termín 12. 4. 2019
1. kolo 2. termín 15. 4. 2019
1. náhradní termín 13. 5. 2019
2. náhradní termín 14. 5. 2019
Počet přijímaných studentů: 30
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 1. 3. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka včetně doporučení / nedoporučení logopeda!

Výsledky 1. kola...připravujeme
Oznámení o výsledku přijímacího řízení...připravujeme

Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY VE WOLKEROVĚ ULICI 316 (testy) a na Domově mládeře (školní zkoušky LDV a HUV)

Povinná jednotná přijímací zkouška - váha 60% - další informace na www.cermat.cz


Český jazyk a literatura – 50 bodů / délka trvání 60 minut
Povolené pomůcky: propisovací tužka.
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Matematika a její aplikace – 50 bodů / délka trvání 70 minut
Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
Za povinnou jednotnou přijímací zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.
Z jednotné přijímací zkoušky lze po převážení (váha 60%) lze získat MAX 60 bodů.

Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek (testy MAT a CJL)

Školní přijímací zkouška – váha 30%

Školní přijímací zkouška se koná odpoledne v tentýž den, jako společná přijímací zkouška (bude upřesněno na pozvánce k přijímací zkoušce).

Hudební výchova
1) hra na libovolný hudební nástroj (není podmínkou, mohou být přijati i uchazeči, kteří na nic nehrají, od 1. ročníku se učí hra na klavír - 10 bodů)
2) zpěv lidové písně podle volby uchazeče, zpěv písně v transpozici v různých tóninách (15 bodů)
3) prověření hudebních schopností (sluchová paměť, rytmus, transpozice -15 bodů)
Maximální počet získaných bodů z hudební výchovy je 40.

Literární a dramatická výchova
1) přednes básně dle vlastního výběru (10 bodů)
2) četba textu zadaného zkušební komisí (15 bodů)
3) prověření dramatizačních dovedností - hlasová i neverbální dramatizace na zadané téma (15 bodů)
Maximální počet získaných bodů z literární a dramatické výchovy je 40.
Za školní přijímací zkoušku lze získat maximálně 80 bodů.
Výsledek bude přepočítán na 100 maximálně získaných bodů.

Po přepočítání a převážení (váha 30%) lze získat MAX 30 bodů ze školní přijímací zkoušky.

Další kritéria pro přijetí:

Prospěch ze ZŠ - váha 10% (prospěch v 8. třídě - 2. pololetí a v 9. třídě 1. pololetí)

Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body 
Za prospěch je možné získat maximálně 100 bodů.
Po převážení (váha 10%) lze získat MAX 10 bodů za prospěch.

V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ.
Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a přijato prvních 30 žáků.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování