82-41-N/13 TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA

3-letý studijní program zakončený absolutoriem a ziskem titulu DiS.

Vzdělávací program připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované činnosti v oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jeho umístění do interiéru i exteriéru.
Vyšší odborná škola sklářská v Novém Boru byla otevřena v roce 1996 při Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru. Hlavním důvodem vzniku tohoto typu školy bylo kvalitativní rozšíření středoškolského vzdělání tak, aby absolventi byli schopni samostatné tvůrčí práce nebo byli realizátory či spolutvůrci uměleckých děl pod vedením profesionálních výtvarníků. Těžiště výuky spočívá ve výtvarných disciplínách, kdy studenti kreslí, malijí a učí se plastickému projevu sochařskou formou. Pochopení proporcionality je podmínkou tvorby užitného objektu. Prostorová cvičení jsou vyučována jak pomocí klasických materiálů, tak i počítačovou vizualizací.
Studenti buď pokračují v oboru ze střední školy nebo si postupně osvojují základy dalších řemesel, foukání, broušení, malování a rytí skla, fusingu, vitráží nebo tavené plastiky.
Je pro ně důležité projít si základní technologie pro pochopení jejich možností a limitů . V rámci teoretického studia je kladen důraz na technologické vzdělávání, studium dějin umění a sklářské kultury.
Výsledkem studia na této vyšší škole by měl být rozvoj řemeslných a technologických disciplín, znalost a schopnost řešit úkoly v oblasti užitkového skla, schopnost vytvářet individuální nebo osvětlovací objekty s přesahem to volné prezentace skla ve veřejném prostoru. Vzdělávání je orientováno prakticky tak, aby naši absolventi byli vyhledáváni jako specialisté pro potřeby sklářských ateliérů, dílen a firem s produkcí individuální a řemeslně vysoce kvalitní.

Akreditovaný vzdělávací program a učební plán je k nahlédnutí na sekretariátu školy.


 

CREATION OF ART GLASS

Higher professional three-year studies – after A-level examination, finished by absolutorium, title Dis.

The Higher Professional Glass School in Novy Bor was opened in 1996 at Secondary Glass School in Novy Bor. The main reason for the establishment of this type of school was a qualitative widening of secondary education so that its absolvents would be capable of individual creative work or being realizers or co-creators of art works under the tutelage of professional designers. The focal point of education is in the art disciplines where students draw, paint and learn plastic demonstration by sculpturing. The understanding of proportionality is a condition for creating a utility object. Space exercises are taught by classic materials and computer visualization. 
The students either continue with the craft branch from secondary school or they acquire step by step basics of craft when they blow, cut, paint, engrave, fuse, make stained glass composed into lead and melt glass in moulds. 

Going through basic enrichment technologies is important for their understanding of their possibilities and limits. Within the scope of theoretic study the emphasis is put on technology education, the study of history of art and glass culture.
The result of study at Higher school should be the development in craft and technology disciplines, knowledge and ability to solve tasks in the field of utility glass design, an ability to create individual, bigger size objects or lightening objects with the aim to overhang a free representation of glass in public space. The Education courses are oriented practically so that our graduates are sought after as specialists for glass ateliers, workrooms by companies with an individual, high quality glass production.The Higher Professional Glass School in Novy Bor was opened in 1996 at Secondary Glass School in Novy Bor. The main reason for the establishment of this type of school was a qualitative widening of secondary education so that its absolvents would be capable of individual creative work or being realizers or co-creators of art works under the tutelage of professional designers. The focal point of education is in the art disciplines where students draw, paint and learn plastic demonstration by sculpturing. The understanding of proportionality is a condition for creating a utility object. Space exercises are taught by classic materials and computer visualization. 

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování